Lemma: Pfandlast
Zeige:

Lemma »Pfandlast«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNah>1HabZephHagSachMal

H5671 – עַבטִּיטּ`abtit
1 Mal in 1 Vers

»Pfandlast« im AT
1 Mal in 1 Vers

1hebr. Wort in1 VorkommenH5671 – `abtit | 1x

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück