Lemma: Palti
Zeige:

Lemma »Palti«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo>14Mo5MoJosRiRt>11Sam>12Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

»Palti« im AT

2hebr. Wörter in3 VorkommenH6406 – Palti | 2xH6407 – Palti | 1x

3 Vorkommen in 3 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück