Lemma: Wachtel
Zeige:

Lemma »Wachtel«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo>12Mo3Mo>24Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiob>1PsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H7958 – שְׂלָו שְׂלָיוs'lav
4 Mal in 4 Versen

»Wachtel« im AT
4 Mal in 4 Versen

1hebr. Wort in4 VorkommenH7958 – s'lav | 4x

4 Vorkommen in 4 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück