Zeige:

Strong G2984 – ΛάμεχLamech
Griechisch – Lamech

Gebildet aus

Vorkommen im Neuen Testament

MtMk>1LkJohApgRöm1Kor2KorGalEphPhilKol1Thes2Thes1Tim2TimTitPhlmHebJak1Pet2Pet1Joh2Joh3JohJudOff

G2984 – ΛάμεχLamech
1 Mal in 1 Vers

1Übersetzung in1 Vorkommen(inkl. FN)Lamech | 1x

»Lamech« im AT
11 Mal in 10 Versen

»Lamech« im NT
1 Mal in 1 Vers

1 Vorkommen in 1 Bibelvers

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück