Lemma: lüstern
Zeige:

Lemma »lüstern«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo>14Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiob>1PsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H183+H8378 – אָוָה + תַּאֲוָהavah + ta'avah
2 Mal in 2 Versen

»lüstern« im AT
2 Mal in 2 Versen

1hebr. Ausdruck in2 VorkommenH183+H8378 | 2x

2 Vorkommen in 2 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück