Lemma: Nachzügler schlagen
Zeige:

Lemma »Nachzügler schlagen«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo>15Mo>1JosRiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H2179 – זָנַבsanab
2 Mal in 2 Versen

»Nachzügler schlagen« im AT
2 Mal in 2 Versen

1hebr. Wort in2 VorkommenH2179 – sanab | 2x

2 Vorkommen in 2 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück