Lemma: Oreb
Zeige:

Lemma »Oreb«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJos>5RiRt1Sam2Sam1Kön2Kön1Chr2ChrEsraNehEstHiob>1PsSprPredHld>1JesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H6159 – עוֹרֵב עוֹרֵב`Oreb
7 Mal in 4 Versen

»Oreb« im AT
7 Mal in 4 Versen

1hebr. Wort in7 VorkommenH6159 – `Oreb | 7x

7 Vorkommen in 4 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück