Lemma: seekundig
Zeige:

Lemma »seekundig«

Vorkommen im Bibeltext

1Mo2Mo3Mo4Mo5MoJosRiRt1Sam2Sam>11Kön2Kön1Chr>12ChrEsraNehEstHiobPsSprPredHldJesJerKlglHesDanHosJoelAmosObadJonaMichNahHabZephHagSachMal

H3045+H3220 – יָדַע + יָםjada` + jam
2 Mal in 2 Versen

»seekundig« im AT
2 Mal in 2 Versen

1hebr. Ausdruck in2 VorkommenH3045+H3220 | 2x

2 Vorkommen in 2 Bibelversen

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück